Przystanek Krzywe

Regulamin

Cieszymy się, że wstąpiliście Państwo na naszą stronę, a jeszcze milej będzie nam Was gościć w „Przystanku Krzywe”. Na czas wypoczynku, wynajęty przez Państwa dom staje się Waszym Domem i chcemy byście czuli się w nim jak u siebie. W trosce o Państwa jak i osoby, które będą również u nas gościć, będziemy wdzięczni za przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, z poszanowaniem otaczającej nas przyrody, swoich miłych sąsiadów oraz oddanych Państwu w użytkowanie domków i sprzętu. Aby to ułatwić prosimy o zapoznanie się z regulaminem „Przystanku Krzywe”.

 1. Rezerwacji dokonuje się przez e-mail, wysyłając zapytanie o dostępność domków, poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.przystanekkrzywe.pl w zakładce kontakt lub bezpośrednio na adres e-mail: kontakt@przystanekkrzywe.pl.

 2. Rezerwację potwierdza wpłata 30% zadatku na konto bankowe wskazane na stronie www.przystanekkrzywe.pl w zakładce kontakt.

 3. Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 3 dni od chwili złożenia rezerwacji. Brak wpłaty w w/w terminie oznacza odstąpienie od umowy najmu. Zadatek jest bezzwrotny.

 4. Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz uważa się, że umowa najmu została zawarta.

 5. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właściciela domków, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.

 6. Pobyt rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu rozpoczęcia rezerwacji i kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Dopuszczane są zmiany po wcześniejszym ustaleniu z Wynajmującym.

 7. Niepojawienie się Gościa do godz. 08:00 dnia następnego (przyjazd na drugi dzień), jest równoznaczne z rezygnacją rezerwacji i możliwością wynajęcia domku innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej w korespondencji mailowej.

 8. Formalności związane z meldunkiem i opłatą pobytu dokonuje się w dniu przyjazdu (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Opłata za pobyt w domku nie zawiera opłaty klimatycznej, która płatna jest na miejscu gotówką i wynosi 1,80 zł od osoby za dobę.

 9. Wynajmujący lub osoba przez niego upoważniona może zażądać kaucji w kwocie 500 zł, jako formy zabezpieczenia za ewentualne szkody w wynajmowanym domku lub otoczeniu. Po zakończeniu pobytu, w przypadku braku szkód, kaucja zostanie w całości zwrócona.

 10. Domki są przekazywane Gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez Wynajmującego lub osobę przez niego upoważnioną. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.

 11. W domku może zamieszkiwać maksymalnie 6 osób.

 12. Na terenie „Przystanku Krzywe” mogą przebywać wyłącznie jego mieszkańcy.

 13. Klient nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.

 14. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego lub osobę przez niego upoważnioną, o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w domkach w chwili najmu oraz do zgłoszenia awarii lub szkód wyrządzonych podczas pobytu. W przypadku wyrządzenia szkód, Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce osoby odbierającej klucze.

 15. Z troski o dobro klienta uprzejmie prosimy o rozważne korzystanie z wyposażenia domków oraz otaczającej infrastruktury, gdyż obiekt jest ubezpieczony i w razie zgłoszenia szkody ubezpieczyciel może wystąpić z roszczeniem regresowym i obciążyć kosztami naprawy szkody sprawcę uszkodzeń lub osobę wynajmującą dom.

 16. Goście korzystają z placu zabaw oraz wiaty ogniskowej na własną odpowiedzialność. Plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat i mogą one z niego korzystać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Właściciel „Przystanku Krzywe” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z urządzeń i wynikłe z tego skutki i/lub urazy.

 17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach i przyległych do nich tarasach nie wolno używać otwartego ognia oraz używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, które nie stanowią wyposażenia domków, a mogą stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych czy świec. Dopuszczalne są: komputery, maszynki do golenia i suszarki do włosów.

 18. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, a na przyległych do nich tarasach oraz terenie zielonym, całkowity zakaz grillowania i palenia otwartego ognia.

 19. Palenie otwartego ognia oraz grillowanie jest możliwe WYŁĄCZNIE w wiacie ogniskowej.

 20. Domki oraz wiata ogniskowa wyposażone są w środki gaśnicze. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją ich obsługi.

 21. Goście opuszczający domek, zobowiązani są do pozostawienia go w takim stanie, w jakim został on im przekazany.

 22. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie „Przystanku Krzywe” (szkło, plastik, metal itp.).

 23. Na terenie „Przystanku Krzywe” obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-06:00. Korzystający z naszych usług nie mogą zakłócać wypoczynku innym wczasowiczom.

 24. W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania niniejszego regulaminu, Wynajmujący lub osoba przez niego upoważniona, ma prawo zażądać opuszczenia domku i terenu, bez zwrotu opłaty za pobyt.

 25. Wykupiony pobyt w domkach nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do wczasowiczów. Właściciel „Przystanku Krzywe” nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia własnego wczasowiczów.

 26. Kochamy zwierzęta ale niestety nie mogą być naszymi gośćmi.

 27. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i znajduje się na terenie posesji.

 28. W naszym obiekcie nie przyjmujemy grup zorganizowanych (typu: spotkania firmowe, wieczory kawalerskie itp.).
 29. Właściciel zastrzega sobie prawo wejścia do domku pod nieobecność gości w razie awarii.

Klauzula informacyjna RODO

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych..

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest - „Przystanek Krzywe”, Krzywe 25, 38-607 Cisna.

 2. Zawarcie umowy najmu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych dla celów związanych z realizacja umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem. Państwa dane nie będą przekazywane i udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dane Klientów, którzy nie dokonali skutecznej rezerwacji są usuwane najpóźniej w przeciągu miesiąca od daty ich pozyskania. Dane klientów, którzy dokonali rezerwacji i/lub skorzystali z naszych usług, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub złożenia wniosku o ich usunięcie pod warunkiem, że dłuższe przetwarzanie nie jest wymagane przez obowiązujące prawo.

 2. W przypadku pytań, wniosków wynikających z praw klienta należy kontaktować się z administratorem pisząc na adres e-mail: kontakt@przystanekkrzywe.pl lub listownie na adres siedziby firmy.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.